Lech zwycięski w Łęcznej

Lech Poznań wygrał na wyjeź­dzie spo­tka­nie z Gór­ni­kiem Łęczna i tym samym zakoń­czył rundę zasad­ni­czą na 6. miej­scu. Mecz po dość pew­nej pierw­szej poło­wie i bramce Nie­lsena w 41. minu­cie wyda­wał się dość łatwym do…